Newrology-Logo

מושבי מליאה בכנס

מושב עם מרצים מה- EAN DAY

Prof. Oliver Rascol

Dr. Christian Lampl

יושבי ראש המליאה יקבעו בהמשך

מושב נוירואימונולוגי

יושבי הראש באחריות החברה הישראלית לנוירואימונולוגיה

מושב Neuro-technology

יושבי הראש: פרופ' גל איפרגן וד"ר נירית לב